w w w . a h l e b a i t p e d i a .com
دانشنامه اهل بیت
حدیث
نویسنده: فریده ابراهیم نتاج
استاد راهنما: بهجت واحدی
استاد مشاور: مرتضی میرباقری
مقطع: کارشناسی ارشد
سال دفاع: 1384
مکان دفاع: دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

 رساله حاضر درصدد پاسخ‌گویی به این سؤال است که آیا عقیده شیعه در فلسفه فارابی مؤثر بوده یا خیر؟ در صورت پاسخ مثبت این تأثیر چگونه بوده و در آثار وی عقاید خاص شیعه چگونه تجلی کرده و فارابی با تأثر از آن‌ها چگونه آن‌ها را در قالب و صورت‌های فلسفه نمودار کرده است؟ البته عام شیعه نیز در این رساله مذکور شده است. مباحث این رساله در چهار فصل گنجانده‌شده است: در فصل اول کلیات تحقیق شامل مسئله و فرضیه تحقیق و شرح‌حال و آثار فارابی و تأثیر فضای اجتماعی و فرهنگی بر افکار و اندیشه‌های وی است. فصل دوم شامل نظریات فارابی درباره اثبات خداوند و وحدانیت او و شرح اقسام توحید به‌خصوص نظر فارابی در توحید صفاتی و افعالی بیان‌شده است. در ادامه این بحث در مسائلی چون حسن و قبح، عدل،‌ رؤیت، قضا و قدر و جبر و اختیار به مقایسه نظریات فارابی و فرق مختلف اسلامی پرداخته‌شده است. فصل سوم شامل وحی و نبوت و امامت است. در این قسمت نظریات فرق مختلف اسلامی و نیز نظر فارابی راجع به این مسئله بیان‌شده است. در ادامه ویژگی‌های امام و مدینه فاضله و اقسام مدن غیر فاضله ذکرشده است. در فصل چهارم معاد و تناسخ طبق نظر فارابی شرح داده‌شده است. نتیجه هر فصل که در پاسخ به سؤالات همان فصل به‌دست‌آمده بار دیگر طور خلاصه در بخش نتیجه‌گیری بیان‌شده است.

فصول پایان‌نامه:

این پایان‌نامه شامل چهار فصل می‌باشد:
فصل اول: «کلیات»
فصل دوم
* گفتار اول: «اثبات خداوند»
* گفتار دوم: «اثبات وحدانیت خدا و اقسام توحید»
* گفتار سوم: «فاعلیت خداوند»
* گفتار چهارم: «حسن و قبح»
* گفتار پنجم: «عدل الهی»
* گفتار ششم: «رؤیت»
* گفتار هفتم: «قضا و قدر»
* گفتار هشتم: «جبر و اختیار»
فصل سوم
* گفتار اول: «وحی و نبوت»
* گفتار دوم: «امامت»
فصل چهارم
* گفتار اول: «معاد»
* گفتار دوم: «تناسخ»
نتیجه‌گیری.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید