Search - JComments
Search - RSTickets! Pro Knowledgebase
جستجو -مجموعه ها
جستجو - تماس ها
جستجو - محتوا
جستجو - خبرخوان ها
جستجو - وب لینک ها
جستجو - دانلودها- فیلم و صوت
جستجو - مداخل
نویسنده مقاله: سیدمحمدحسین میرصادقی؛ عبدالهادی فقهی زاده؛ حمیدرضا صراف
منتشر شده در: مطالعات قرآن و حدیث
رتبه مقاله: علمی-پژوهشی
سال،شماره: پاییز زمستان 1391/ شماره 11

چکیده

 یکی از پدیده‌هایی که در جهان اسلام رخ نموده، پدیدة غلوّ است. این پدیده از جهات متعددی دارای اثراتی در جهان اسلام بوده که یکی از این اثرات، استفاده از جعل حدیث در راستای اهداف غالیانه در این حوزة فرهنگی است. احادیث جعلی در حوزة غلوّ موضوعات متعدّدی را شامل می‌شوند که شناسایی آن‌ها بر حدیث پژوهان امری ضروری است.

همچنین به نظر می‌رسد پدیده غلوّ در حوزة علوم قرآنی و تفسیر نیز وجود داشته و اثراتی برجای نهاده است که از جمله نمودهای این حضور را می‌توان در تأویلات نابجا و تبلیغ عقیدة تحریف قرآن و جعل احادیثی در هر دو موضوع مشاهده کرد. در این مقاله تلاش شده است این موضوع در بوته نقد و ارزیابی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها: غلوّ؛ غالیان؛ احادیث جعلی؛ تأویل؛ تحریف قرآن؛ تفسیر؛ علوم قرآنی.

 

pdf دانلود مقاله درآمدی بر نقش غالیان در علوم قرآنی و تفسیر در حوزه عدم تحریف و تأویل آیات قرآن (406 KB)

مطالب مرتبط

لیست مطالب انتخابی

+

لیست انتخاب شده: علاقه مندی ها

هنوز چیزی انتخاب نکردید!